Project Description

Veier & Plasser

MOE tilbyr vei- og veiprosjektering som oppfyller trafikkbehov, er tilpasset omgivelsene og har en høy grad av trafikksikkerhet.

Vi yter rådgivning i alle faser av anleggsprosjektet

Vi har mange års erfaring med prosjektering av veier og plasser i alle skalaer. Fra motorveier og rundkjøringer til sykkelstier og små bykjerner. Våre prosjekter tar hensyn til alle trafikanter og foregår i tett samarbeid mellom våre veiingeniører, trafikkplanleggere og trafikksikkerhetsrevisorer.

Rådgivningen strekker seg fra planlegging og programmering av prosjektet til utarbeidelse av prosjektforslag, hovedprosjekt og anbudsmateriale samt byggeledelse og tilsyn. Vi utarbeider anleggsoverslag og utfører risikoanalyser i samarbeid med byggherre.

Vår erfaring og kompetanser er også satt i spill i en rekke byutviklingsprosjekter, hvor vi jobber tett sammen med landskapsarkitekter.

Trafikksikkerhet er alltid i fokus

Vi dimensjonerer anlegg hvor vi sikrer at utformingen oppfyller trafikksikkerheten og gir god tilgjengelighet for alle. For eksempel gjennom valg av belegg, design av belysning og utforming av merking. Dette kombineres ofte med våre kompetanser innen trafikkplanlegging, klimatilpasning og byutvikling.

Vi ønsker å være fremst i feltet innen 3D-prosjektering og benytter programmer som Bentley Power Civil, Autocad Civil 3D samt autoturn til utarbeidelse av kjørekurver.

Vi yter rådgivning om sikkerhetsledelse – sikkerhetsmøter samt sikkerhetsinspeksjoner, styring av byggetiden og byggets samlede økonomiske forløp og oppfølgning på eventuelle myndighetskrav slik at ibruktagningstillatelse kan oppnås. Vi prosjekterer i 3D og har spesialister på de fleste områdene innen bygg.

Våre kunder

Gjennom årene har vi løst mange prosjekter for kommuner, Veidirektoratet, entreprenører og private byggherrer.

Våre ytelser dekker samtlige faser, og vi tilbyr rådgivning innenfor:

 • Veiprosjektering
 • Sykkelstier
 • Merking av veiarbeider
 • Drift og vedlikehold
 • Rundkjøringer
 • Veier i åpent land
 • 2 minus 1 veje
 • Trafikkavvikling
 • Befestning
 • Shared Space
 • Veibelysning
 • 3D veiprosjektering
 • Entreprenøranbud
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • Trafikkstøy
 • Digitale veinett
 • GPS-data
 • IT planleggingsverktøy
 • Signalanlegg
 • Trafikkterminaler

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Risenga Ishall

Risenga Ishall

I forbindelse med prosjektering av Risenga Ishall har MOE hatt ansvar for utarbeidelse av utvending va‑anlegg, av atkomst til parkering, til varelevering og for spillerbuss. Eksisterende gs-vei langs Bleikerveien er oppgradert til sykkelvei med fortau. Det er også gjort tiltak langs Ridderkleiva for å forbedre flomvei.

Byggherre Backe Stor-Oslo AS
Ytelser Utvendig va- og veiprosjektering
Bilde JoB Arkitekter

Mercedes-Benz forhandler, Ensjø

Bistått med vegteknisk kompetanse i forbindelse med innspill til reguleringsplan på høring. Oslo kommune, som står for reguleringsplanen, foreslår et profil med kjøreveg, kollektivfelt, sykkelfelt og fortau. Erik Arnesen vil miste adkomstmulighetene med de foreslåtte breddene. Moe har vurdert foreslått profilbredde for del av Østensjøveien i Oslo, og foreslått nytt smale profil som ivaretar alle funksjonene.

Oppdragsgiver Erik Arnesen AS
Ytelser Utvendig veiprosjektering
Bilde Romfarer Arkitekter

Livsvitenskapsbygget

I forbindelse med etablering av Livsvitenskapsbygget legges eksisterende G/S-veg sør for bygget om. Og som et rekkefølgekrav skal hovedsykkelveg langs sørsiden av Ring 3 etableres på bru gjennom kryss 59, nord for bygget.

Byggherre Statsbygg
Ytelser Veiprosjektering og konstruksjon
Bilde Ratio Arkitekter

Olberg Rånåsfoss

I forbindelse med regulering av nytt boligfelt på Rånåsfoss, har MOE bistått med prosjektering av ny samlevei og atkomstvei. Samt prosjektering av nytt fortau langs Sandnesstubben, fra Kiwi Auli til Rånåsfoss stasjon. Leveranse besto av tekniske tegninger som grunnlag til reguleringsplan.

Byggherre Block Watne AS
Ytelser Veiprosjektering
Bilde Feste AS
Lørens Skole

Lørens Skole

I forbindelse med opparbeidelse av Løren skole har MOE bistått med prosjektering av atkomstvei, kiss and ride, parkering og snuplass. Leveranse besto av tegningshefte for godkjenning hos Oslo kommune, og stikningsdata som underlag for bygging.

Byggherre WK Entreprenør AS
Ytelser
Veiprosjektering
Bilde Romfarer Arkitekter

En sykkeltur på vollen

Fredericia Voll er Nord-Europas best bevarte festningsanlegg, og det skal nå tegnes enda tydeligere av MOE, Erik Brandt Dam Arkitekter, landskapsarkitekt Charlotte Skibsted og Cornelius + Vöge ApS. Teamet samarbeider med professor Martin Zerlang som setter anleggene inn i en historisk sammenheng.

Historieformidling
På grunn av den strategiske beliggenheten på Lillebælts minste punkt ble Fredericia opprinnelig bygget som en festning av Fredrik III i 1650. Teamets arkitektoniske konsept er å skape en klar visuell forskjell mellom det opprinnelige festningsanlegget og infrastruk-turen til den senere industribyen. Dette fordi begge historiene er en viktig del av Fredericias identitet.

Ny infrastruktur
Festningsanlegget får en sammenhengende stiforbindelse hele veien rundt på vollen, fra Holstens Bastion til Kastellet, og det etableres nye porter ved Kongens Port og Prangervej. Den nye ruten bindes sammen ved å bygge en gangbro, og de nåværende dammene skal erstattes med vertikale spunter hvor nyere veier samt jernbanen krysser vollgraven. Det vil komme ny belysning og en sti for å gjøre det lettere å komme opp på vollen.

Enkelte steder skal vollen ryddes for busker og trær for å gi fritt utsyn til Lillebælt og synliggjøre festningsanlegget.