Project Description

Trafikk

Fra den minste kantstensendring til modellering av trafikken om 30 år. Vi skaper konkrete løsninger til veinettet og dekker også i høy grad det strategiske nivået for trafikkplanlegging. Vi er medskaper av fremtidens infrastruktur til alle typer trafikanter, passasjerer og godstransport.

Risenga Ishall

Risenga Ishall

I forbindelse med prosjektering av Risenga Ishall har MOE hatt ansvar for utarbeidelse av utvending va‑anlegg, av atkomst til parkering, til varelevering og for spillerbuss. Eksisterende gs-vei langs Bleikerveien er oppgradert til sykkelvei med fortau. Det er også gjort tiltak langs Ridderkleiva for å forbedre flomvei.

Byggherre Backe Stor-Oslo AS
Ytelser Utvendig va- og veiprosjektering
Bilde JoB Arkitekter

Mercedes-Benz forhandler, Ensjø

Bistått med vegteknisk kompetanse i forbindelse med innspill til reguleringsplan på høring. Oslo kommune, som står for reguleringsplanen, foreslår et profil med kjøreveg, kollektivfelt, sykkelfelt og fortau. Erik Arnesen vil miste adkomstmulighetene med de foreslåtte breddene. Moe har vurdert foreslått profilbredde for del av Østensjøveien i Oslo, og foreslått nytt smale profil som ivaretar alle funksjonene.

Oppdragsgiver Erik Arnesen AS
Ytelser Utvendig veiprosjektering
Bilde Romfarer Arkitekter

Livsvitenskapsbygget

I forbindelse med etablering av Livsvitenskapsbygget legges eksisterende G/S-veg sør for bygget om. Og som et rekkefølgekrav skal hovedsykkelveg langs sørsiden av Ring 3 etableres på bru gjennom kryss 59, nord for bygget.

Byggherre Statsbygg
Ytelser Veiprosjektering og konstruksjon
Bilde Ratio Arkitekter

Olberg Rånåsfoss

I forbindelse med regulering av nytt boligfelt på Rånåsfoss, har MOE bistått med prosjektering av ny samlevei og atkomstvei. Samt prosjektering av nytt fortau langs Sandnesstubben, fra Kiwi Auli til Rånåsfoss stasjon. Leveranse besto av tekniske tegninger som grunnlag til reguleringsplan.

Byggherre Block Watne AS
Ytelser Veiprosjektering
Bilde Feste AS
Lørens Skole

Lørens Skole

I forbindelse med opparbeidelse av Løren skole har MOE bistått med prosjektering av atkomstvei, kiss and ride, parkering og snuplass. Leveranse besto av tegningshefte for godkjenning hos Oslo kommune, og stikningsdata som underlag for bygging.

Byggherre WK Entreprenør AS
Ytelser
Veiprosjektering
Bilde Romfarer Arkitekter

Motorvei E51 Kliplev-Sønderborg

Det totale prosjektet omfatter etablering av 26 km 4-felts motorvei fra Kliplev til Dybbøl, forbindelse til motorvei E45, 7 tilkoblingsanlegg og 10 over-/underkryssninger av veier og stier samt ombygging av 14 km kommunale veier.

Byggherre Vejdirektoratet
Ytelser Veier, drenering og trafikkrådgivning

Bredere sykkelstier i sentrum

Strekningen på Gothersgade er en del av PLUSnet samt en del av Supersykkelstien Farumruten, som går fra Kgs. Nytorv til Farum.
Prosjektet omfatter totaltrådgivning i forbindelse med prosjektering av bredere sykkelstien på Gothersgade på strekningen mellom Kronprinsessegade og Østre Søgade.
Byggherre Københavns Kommune
Ytelser Trafikkplanlegging og prosjektering av sykkelstier

Trafikkberegninger for Nordhavnstunnel i København

Trafikkberegninger med modellen OTM 6.0 for en Nordhavnstunnel i København med beregningsforutsetninger for 2025. Beregningene ble inkludert i prosjektets VVM-undersøkelse og ble gjennomført for alternative scenarier for tunnelen og for ulike grader av utvikling.

I tillegg ble det utarbeidet en rapport med presentasjon av resultatene for de enkelte scenarier.

Byggherre Vejdirektoratet
Ytelser Trafikkmodellering

Forlengning av Brøndbyvej

I perioden 2010-2018 bygger Banedanmarken ny dobbeltsporet, elektrifisert jernbane fra København over Køge til Ringsted. I denne forbindelse ble Brøndbyvej “presset” mot sør, og nye forbindelser ble tilført til henholdsvis Brøndbyvej og Mosebjergvej . En ny sti ble også etablert langs sørsider av den nye banen, som krysser den nye Brøndbyvej og fortsetter langs nordsiden av denne.

Veien anlegges med kjørebane og 2 enveis sykkestier over 200 m og med kjørebane og dobbeltrettet sti over 500 m.

En 3D-modell har blitt brukt til geometrisk prosjektering.

Byggherre Banedanmark
Ytelser MOE har utarbeidet hovedprosjekt, prosjektoppfølging og tilsyn. I tillegg har MOE også gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon. Prosjektet ble utført som hovedentreprise sammen med anlegg av nytt regnvannsbasseng.

Fremtidens sykkelparkering på Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård vil i de kommende årene oppleve en betydelig økning i antall passasjerer, og det vil skape økt behov for sykkelparkering. Totalt er det anslått at innen 2030 vil det være behov for ytterligere 4.000 sykkelparkeringsplasser.

MOE | Tetraplan har i denne forbindelsen hjulpet Københavns Kommune med å gi en rekke kvalifiserte forslag til hvordan utfordringene kan løses.

Byggherre Københavns Kommune
Arkitekt Juul | Frost Arkitekter og Gehl Architects
Ytelser Trafikkplanlegging og trafikkmodellering
Trafik

Trafikk og mobilitet på Frederiksberg

MOE utarbeider en trafikk- og mobilitetsplan for Frederiksberg Kommune. Planen bidrar til å skape en sammenhengende utvikling av byen med fokus på hvordan de forskjellige transportformene kan bidra til å optimalisere den samlede mobiliteten med hensyn til bærekraft og økonomi.

Trafikk- og mobilitetsplanen er en handlingsplan frem til 2018 som, basert på de allerede utviklede politikk og fagplaner, samler og prioriterer handlinger og innsatsområder.

Byggherre Frederiksberg Kommune
Ytelser Trafikkplanlegging