Project Description

Laboratorier & Renrom

Vi skaper løsninger til forskning i verdensklasse, fremtidens sykehus og kunnskapstunge selskaper. Vi har både ekspertise og erfaring, enten det er laboratorier på univeristeter, sterile operasjonsrom eller renrom til medisinproduksjon.

Fremtidssikre løsninger til innovative miljøer

MOE tilbyr kvalifisert rådgivning og sparring ved alle typer laboratorier og renromsfasiliteter. Vi er byggherrens garant for helhetlige løsninger, der alle funksjoner er tenkt på. Bæredyktighet er ofte et element, og her er optimalisering av energiforbruk ved systemdesign i sentrum.

Sykehus, forskningsinstitusjoner og innovative bedrifter har derfor en fordel ved å være i forkant med fremtidige endringer, da det løpende stilles nye krav til de fysiske rammene. Dette tar MOE høyde for ved å designe fleksible løsninger som er tilpasset morgendagens teknologi, og skiftende bruksmønster i dynamiske organisasjoner. Vi er med på å sikre at fremtidige ombygginger lett kan gjennomføres uten at det går på bekostning av daglig drift og de tilliggende rom og etasjer. Ved installasjonstunge bygninger kan det være like så dyrt å bygge om som å bygge nytt, og det er derfor lurt å tenke på fleksible løsninger fra første fase.

BIM og presis omhu i tidligfase

Vi deltar i hele prosessen, fra konseptutvikling, gjennom prosjekteringsfasene og frem til idriftsetting av det ferdige bygget. Vi har lang erfaring med de stadig økende GMP-/GLP-kravene som byggherrene møtes med av myndigheter og kunder. Ved bestemmelse av installasjonskonsepter er det spesielt fokus på minimering av energiforbruk, særlig til prosesser og utstyr som er de største energiforbrukerne i disse fasilitetene.

For å få et bygg som er optimalt i forhold til påfølgende drift og for å minimere driftsutgiftene, er det særdeles viktig å involvere byggherrens driftsorganisasjon i de tidlige fasene av planleggingen av bygget.

Vi har mange års erfaring med 3D-prosjektering av installasjonstunge bygninger og er for tiden med på flere 5D-prosjekter, hvor tid og økonomi integreres i modellene. Vi er med på å benytte virtuell virkelighet for brukerinvolvering i tidlig fase, hvilket gjør det mye lettere å avklare viktige spørsmål om funksjonalitet og design.

Fra universiteter til farmasøytisk industri

Våre offentlige kunder omfatter blant annet regionene på grunn av de mange sykehusbyggene vi er en del av. Vi har også bidratt med å bygge et vell av laboratoriebygninger til forskningsinstitusjonene. For eksempel er vi ingeniørkonsulenter på mange av de nye forskningsbyggene på Danmarks Tekniske Universitet.

På privatmarkedet løser vi oppgaver for farmasøytisk industri og andre kunnskapstung selskaper som Haldor Topsøe.

Spesiell ekspertise på laboratorie- og renromsområdet:

 • Spesiallaboratorier for isotoper, biologiske agenser, genmodifiserte organismer, flussyre og perklorsyre
 • Dyrestallsfasiliteter
 • Renromsteknikk
 • Biologiske inneslutningsfasiliteter
 • Energioptimalisering
 • Fleksible installasjonsløsninger
 • Ventilasjon til laboratorier
 • Spesialinstallasjoner til laboratorier: Rene gasser, trykkluft, vakuum, behandlet vann og damp
 • ATEX forhold i forbindelse med brannfarlige væsker og gasser
 • Ringventilasjon
 • Avtrekksskap- og romautomatikk
 • Oppsamling og behandling av forurenset spillvann
 • Avløpssystemer til spesiallaboratorier
 • Større utstyr til laboratorier som autoklaver, oppvaskmaskiner, LAF-benker og UDF-moduler

Kontakt oss hvis du vil vite mer

Renromsteknikk

Renromsteknikk er ikke bare en ekstremt avansert gren av installasjonsfagene. Det krever også grundig kjennskap til diverse standarder og Good Manufacturing Practices verden over.

MOE har sterk kompetanse innen design av renrom til medisinproduksjon. I tillegg hjelper vi kundene med kvalifisering og validering av rommene. Dette gjelder risikovurderinger, kravspesifikasjoner og valideringsplaner. Ensartethet og overvåkning er sentrale begreper hos selskapene, som måler og utarbeider logger av verdier som temperatur, luftskifte og relativ fuktighet. Her inkluderer rådgivningen blant annet anskaffelse og implementering.

Tester og prøving av det tekniske anlegget er også en ettertraktet kompetanse, siden driftssikkerhet er meget viktig for medisinske selskaper. Vi rådgiver i den forbindelse om igangkjøring, hvor vi med vår kunnskap på renromsområdet kan stille de rette testkriteriene.