Project Description

Geoteknikk

MOE | Geoteknikk har bred kunnskap innen rådgivning og utførelse av geotekniske undersøkelser. Vi yter rådgivning fra prosjektets start til prosjektets gjennomførelse.

Vi utfører geotekniske undersøkelser og rådgivning

Vi yter funderingsteknisk rådgivning, inkludert jordbunnsundersøkelser, geotekniske beregninger, dimensjonering av innfatningsvegger og fundamenter, bærestrukturer, midlertidige grunnvannssenkningsanlegg og vibrasjonsmålinger. Vi utfører også borerigger og geoteknisk utgravingskontroll samt laboratorie- og feltforsøk.

Faglig kvalitet i den geotekniske oppgaveløsningen

Fra starten av prosjektet til ferdigstillelse, jobber vi i tre faser.

 1. Den innledende fasen hvor vi sikrer riktig beslutningstaking og kommer med forslag til videre arbeid.
 2. Den utførende fasen hvor vi gjennomfører grundige undersøkelser og vurderinger for prosjektet som helhet.
 3. Gjennomføring av prosjektet hvor vi utfører beregninger og løpende tilsyn.

Våre medarbeidere har nødvendige beviser og utdanningsbakgrunn, slik at vi kan utføre geotekniske oppgaver på bane, vei, land og ved vann (kyst). Våre geoteknikere samarbeider på tvers av kontorer i Næstved, København og Fredericia. Dermed oppnår vi stor fleksibilitet, volum og høy faglig kvalitet i oppgaveløsningene.

Vi har våre egne boreanlegg som kan arbeide i miljøsoner. Vi har gps-utstyr til måling og avhending av boresteder og oppmåling av dreneringsnivåer etc. Vårt feltutstyr for inspeksjon inkluderer blant annet vingeutstyr til styrkebestemmelse i intakte avleiringer, håndboregrei til prøvetaking og geologibedømmelse, isotopsonde (Troxler) til komprimeringskontroll samt minifallodd og statisk platebelastningsutstyr til bæreevnemålinger.

Gjennom vår kvalitetssikring sikrer vi at rapporter og notater alltid kontrolleres av en annen geoteknisk sakkyndig person før sending til kunden.

Våre kunder

Våre kundekrets omfatter offentlig myndigheter, rådgivere, entreprenører, forsikrings- og forsyningsselskaper samt private kunder. Hvis oppgavens størrelse eller art krever det bruker vi kompetente underleverandører til å utføre oppgaven med oss.

MOE | Geoteknikk kan tilby:

 • Geotekniske tilsyn
 • Geotekniske undersøkelser
 • Geologisk bedømmelse og vurdering
 • Utgravningskontroll
 • Geotekniske beregninger (spuns, pæle, byggegroper)
 • Dimensjonering
 • Rådgivning
 • Prosjektering
 • Laboratorieforsøk
 • Feltforsøk
 • Borearbeid
 • Jordbunnsundersøkelser
 • Fundamentering

Feltarbeid:

 • Borearbeid – geoteknikk og miljø
 • Geologisk bedømmelse og vurdering
 • Geoteknisk tilsyn
 • Isotopsondemålinger
 • Miljøprøvetaking
 • Enkel rammesonde (Ytelse?)
 • Minifalloddsmålinger
 • Statiske platebelastningsforsøk
 • Vingeforsøk

Laboratorieforsøk:

 • Geologisk bedømmelse og vurdering
 • Glødetap
 • Kalkinnhold
 • Løseste og fasteste leiring
 • pH-målinger
 • PiD-målinger
 • Plastisitetindeks, Ip
 • Romvekt, γ (gamma)
 • Sandekvivalent, SE
 • Sikteanalyse
 • Slemmeanalyse – Hydrometeranalyse
 • Standard Proctor (SP)
 • Vanninnholdsbestemmelse
 • Vibrasjonsforsøk

Kontakt oss hvis du vil vite mer