Project Description

Byutvikling

MOE tilbyr rådgivning innen byutvikling – fra overordnet planstrategi til byggeutvikling og design av gater. Vi har både kunnskap om byplanlegging og infrastruktur samt kompetanser innenfor klima, miljø, bæredyktighet, prosjektledelse og kommunikasjon.

Utvikling av byer krever en integrert strategi

Vi skaper en bedre sammenheng og balanse mellom de ulike elementene i byutvikling. Det er åpenbart at miljø, økonomi, sosiale forhold og kultur er avhengige av hverandre. Derfor kan byutvikling virkelig bli en suksess gjennom en integrert strategi.

Vi er et dedikert team av erfarne rådgivere som dekker hele spekteret av fagområdene som er nødvendig til byutviklingsprosjekter. MOE har spesialister innen alle forsyningsarter, trafikkplanlegging, klimatilpasning, konstruksjoner, ekstern akustikk og vind.

Vi analyserer oss frem til og utnytter byenes individuelle potensialer når vi utvikler urbane løsninger, som både er funksjonelle og attraktive å besøke, bo, jobbe og leve i.

Byutvikling baseres på analyser av området

Byplanlegging starter med analyser av områdets potensialer. Gjennomgang av områdets planmessige, rettighetsmessige og fysiske bindinger i form av blant annet ledningsbelastinger, støybelastning og geologi setter rammen for arbeidet. Landskapsanalyse av eksisterende terreng viser muligheter for avledning, lagring og gjenbruk av regnvann. Områdets overordnede trafikale struktur viser muligheter for tilgang til biltrafikk, lette trafikanter og muligheter for eventuell betjening med tog, t-bane og båt. Det omkringliggende området søkes for spesielle attraksjoner som den kommende bebyggelsen kan orienteres i forhold til. For eksempel vann, bevaringsverdige bygninger og planter som gir ly. Spesielle kjennetegn i form av fortidsminner og kulturhistorie fra områdets tidligere anvendelse gir inspirasjon til identitetsskapende designparametre.

Bebyggelsens art og plassering baseres på volumstudier med tilhørende beregninger av blant annet trafikkmengder, parkeringsbehov, regnvannsavledning og vindforhold. Bebyggelsens plassering bestemmes bl.a. etter vurdering av dagslysforhold, behov for trafikkarealer og attraksjoner som de kan orienteres mot.

Arbeidet med byområdet utviklingsgrad tar bl.a. utgangspunkt i trafikkbetjening og forsyningsstruktur, men også i arealenes eierskap og optimalisering av prosjektets kontantstrøm. Elementer som kan initiere og fremskynde utvikling, for eksempel en togstasjon, en utdanningsinstitusjon eller rekreative områder fastlegges og innarbeides i tidsplanen for utbyggingen.

Vi er klar over at byutvikling foregår over tid. Midlertidig bruk av delområder inngår i planleggingen for å kontinuerlig ha byrom som gir kvalitet for byens innbyggere og brukere.

Varige relasjoner og samarbeid

Våre kunder omfatter kommuner, private og offentlige utviklingsselskaper. Byutviklingsprosjekter skaper vi tett samarbeid med ledende arkitektfirmaer innenfor feltet. Vi fokuserer på å skape varige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere via et tett og konstruktivt samarbeid.

Innenfor byutvikling tilbyr vi rådgivning bl.a. om:

 • Landskapsanalyse
 • Regnvannshåndtering, LAR, klimasikring og bæredyktighet
 • Trafikkplanlegging, parkeringsbehov og trafikksikkerhet
 • Forsyninger og alternative energikilder
 • Akustikk og vindberegninger
 • Geoteknikk og geologi
 • Volumstudier
 • Bebyggelses- og landskapsplaner
 • Identitetsskapende designparametre
 • Byromsstrategier
 • Midlertidige aktiviteter
 • Borgerinvolvering og prosess
 • Utbygningstakt og totaløkonomi

Kontakt oss hvis du vil vite mer