Project Description

Byggemodning

Nye bebyggelser kommer frem i byens periferi eller til erstatning for slitte næringsområder. MOE skaper grunnlaget for utviklingen av forsynings- og trafikkanlegg.

Vi tilbyr rådgivning om byggemodning i alle faser av anleggsprosjektet

MOE yter rådgivning om byggemodning i alle faser av anleggsarbeidet, fra forarbeid inkl. geotekniske og miljøtekniske undersøkelser, myndighetsgodkjennelser og plangrunnlag for utarbeidelse av hovedprosjekt, byggeledelse og tilsyn. Vi inkluderer interessenter og innhenter myndighetstillatelser til både fremtidige anlegg og til midlertidige tiltak, slik som omplassering av trafikk og grunnvannssenking.

Vi er et engasjert team av erfarne rådgivere som dekker hele spekteret av fagområdene som trengs for et byggemodningsprosjekt. MOE har fagspesialister innen alle typer forsyningsarter og ingeniører som mestrer belegningsdimensjonering, geoteknikk, geometrisk prosjektering, mengeberegning og utarbeidelse av anbudsdokumenter.

Byggemodningsoppgavene har stor bredde, fra eneboliger og næringsområder til konvertering av eksisterende byområder til nye anvendelser. Ingen av våre prosjekter er like. I noen byggemodninger er jordbalanse avgjørende, i andre er kotering mot eksisterende bygninger og deres samtidige anvendelse essensiell. Felles for våre prosjekter er at de er byggbare og at risiko er forutsett og håndtert.

Vi 3D prosjekterer

MOE er ledende innen 3D-prosjektering. 3D-prosjektering gir en unik mulighet for å trekke ut mengder og til kontroll av mulige kollisjoner mellom de enkelte anleggsdeler, for eksempel mellom forskjellige ledninger.

Byggemodninger utføres ofte i etapper, i takt med grunnsalg. Derfor yter vi rådgivning om etappeoppdeling, gjennomføringstakt og midlertidige anlegg, alltid med optimal kontantstrøm i tankene.

Vi tilstreber at de prosjekterende medarbeidere også kommer til å overvåke oppgavens fysiske utførelse. På denne måten vil overvåkningen kunne treffe kvalifiserte beslutninger om prosjektet på byggeplassen, og medarbeideren vil kunne få nyttig kunnskap om utførelse til sine neste prosjekter.

Vi legger vekt på samarbeid

Våre kunder omfatter kommuner, totalentreprenører, private og offentlige utviklingsselskaper. Vi legger vekt på å skape varige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere gjennom et tett og konstruktivt samarbeid.

Innen byggemodning tilbyr vi rådgivning innen bl.a.:

  • Prosjektering av trafikkanlegg som veier, parkeringsplasser, torg, broer, oppholds- og aktivitetsarealer m.v.
  • Prosjektering av forsyningsanlegg som drenering, vannforsyning, gass, fjernvarme, fjernkjøling, el og belysning
  • Involvering av interessenter og innhentning av myndighetstillatelser
  • Anbud og innhentning av tilbud
  • Byggeledelse, fagtilsyn og arbeidsmiljøkoordinering

Kontakt oss hvis du vil vite mer