Project Description

Byggeledelse

MOE | Byggeledelse yter rådgivning i alle faser av bygget på både store og mindre oppgaver i hoved- eller fagentrepriser. Helt fra anbudsstrategi og rådgivning om samarbeidsmodell til gjennomføring og avlevering av nøkler til ferdigbygging. MOE | Byggeledelse er kjennetegnet ved samarbeid i øye-høyde med respekt for spillereglene i byggebransjen. Vi er engasjerte, ansvarlige og troverdige.

Byggeledelse til alle faser i prosjektet

MOE | Byggeledelse utfører byggeledelse på alle typer oppgaver innen bygg og anlegg. Vi yter rådgivning før anbud, i utførelsesfasen og innenfor flere spesialområder.

Dagens bygninger med kortere utførelsesperioder og ofte kompliserte nybygg eller ombygginger krever nøye planlegging før byggestart og en sikker og engasjert styring under utførelsesfasen for å oppnå målet: ferdig i tide, i planlagt kvalitet og innenfor de gitte økonomiske rammene.

Slik arbeider vi

MOE | Byggeledelse avklarer forventninger med byggherren innen prosjektet starter i forhold til byggherrens målsetting og byggeprosjektets størrelse.

Våre grunnleggende arbeidsmetoder består bl.a. av å anvende kvalifiserte tidsplaner, risikovurdering, byggeregnskap, økonomistyring, statusrapporter og avholde bygge- og koordinasjonsmøter. Vi forstår byggherrens suksesskriterier og arbeider målrettet for å sikre at de blir møtt.

Vi følger den teknologiske utviklingen og bruker de nyeste digitale verktøy i forbindelse med rådgivning, tidsplanlegging og økonomistyring. Vi arbeider i 3D, 4D og 5D, og vi har flere spesialister vi kan bruke til å hjelpe våre byggeledere med å levere kompetent og profesjonell rådgivning.

Hvem er våre kunder?

Våre kunder er både større og mindre byggherrer innenfor den private og offentlige sektor, samt entreprenører.

I fasen før anbud rådgiver MOE | Byggeledelse typisk om følgende:

 • Å skape forankring og et eierskap for prosjektet, som vil styrke og sikre godt samarbeid
 • At prosjektet sikres den rette kvaliteten, og at løsninger er byggbare (byggbarhetssjekk)
 • At det velges korrekte løsninger, som kan utføres innenfor den avsatte tid
 • At den økonomiske risiko minimeres
 • At det sikres fokus på sikkerhet og sunnhet
 • At det utføres en gjennomarbeidet tidsplan
 • At det sikres korrekte rammer for transport og byggelogistikk for jord, byggematerialer samt byggeavfall under utførelsen

I utførelsesfasen gjennomfører MOE | Byggeledelse typisk følgende oppgaver:

 • Avholdelse av oppstartsmøter og byggemøter med entreprenører.
 • Utarbeidelse av koordinerende tidsplan
 • Avholdelse af økonomimøder
 • Koordinering/tilkallelse av fagtilsyn
 • Styring av byggets samlede økonomiske forløp
 • Håndtering av krav vedr. økonomi og tid
 • Utarbeidelse av statusrapporter til byggherren
 • Myndighetskontakt ift. bl.a. byggeplass og ibruktaging
 • Koordinering av avleveringsforretning

MOE | Byggeledelse rådgiver dessuten innenfor flere spesialområder herunder bl.a.:

 • Anbudsstrategi
 • Samarbeidsmodell
 • Juridisk rådgivning
 • Uavhengig byggeledelse, arbeidsmiljøkoordinering og byggeplasstyring
 • Risk management
 • Granskning av prosjekter ved “prosjektets 3. øye”, teknisk granskning, byggbarhet og optimaliseringer
 • Prosjekt- og prosessparring
 • Tidsplanlegging herunder Lean Construction, 4D simuleringer via BIM verktøy som VICO og Navis Works
 • Koordinering av idriftsettelse
 • IKT-ledelse og -styring

Kontakt oss hvis du vil vite mer