Project Description

Avløp & Spillvann

En viktig del av vår infrastruktur er avløpssystemene, da disse gjennomgår nødvendige endringer som følge av urbanisering og klimaendringer. MOE bidrar til å sikre at både nye og eksisterende avløpssystemer fungerer optimalt. Våre kompetanser strekker seg fra spillvannsplanlegning til separatkloakering og modellering i Mike urban og Mike Flood.

Vi kontrollerer vannmassene

Et velfungerende avløpssystem er ikke merkbart, og samtidig har de store nedbørsmengdene de siste årene tydelig vist frem betydningen av at avløpssystemene er tilpasset økt nedbør. Det kan være behov for økt kapasitet i avløpssystemet, hvilket blant annet oppnås ved etablering av fordrøyningsbassenger der vannet kan oppbevares ved kraftig nedbør.

MOE dekker alle aspekter innen avløpsteknikk og klimatilpasning. Vi har effektive metoder for å identifisere problemene og utarbeide innovative løsninger. Vi bistår også i utarbeidelsen av spillvannsplaner samt planlegging av felleskommunale og regionale regn- og spillvanssystemer.

Fra digitale verktøy til tv-inspeksjoner

I forbindelse med nyetablering av avløpssystemer tilbyr vi å utarbeide tilbudsmateriale og byggeledelse. Ved å modellere avløpssystemer i programmene MIKE Urban og MIKE Flood kan vi analysere systemene og teste effekten av forskjellige løsninger. Vi kan også kombinere det med terrenganalyser i Civil 3D, som kan supplere med informasjon om fallforhold og jordbalanse. Civil 3D blir også brukt til å tegne ledninger i 3D samt kollisjonskontroll.

Ved renovering av eksisterende regn- og spillvannsanlegg kan vi utforme saneringsplaner basert på TV-inspeksjoner, driftserfaringer og evt. kapasitetsberegninger.

Kunder

Våre kunder omfatter både private og offentlige instanser.

Ytelser

 • Dimensjonering av regn- og spillvannsanlegg
 • Nye og eksisterende anlegg
 • Innsamling av data i DanDasGraf
 • TV-inspeksjoner
 • Saneringsplaner
 • Fordrøyningsbassenger (åpne og lukkede)
 • Overløpsbyggverk
 • Olje- og fettutskillere
 • Pumpestasjoner
 • Infiltrasjonsanlegg
 • Etablering av flytmålere
 • Modellberegninger i MIKE Urban og MIKE Flood
 • Klimatilpasning
 • Alternativ håndtering av regnvann
 • LAR
 • Drift og vedlikehold
 • separatkloakkering
 • Spillvannsplanlegning
 • Spillvannsrensning
 • Kloakkering i åpent land

Kontakt oss hvis du vil vite mer