Ansvarsfraskrivelse

MOEs hjemmeside inneholder kun informasjon som er gjort tilgjengelig for å opplyse om MOEs aktiviteter og virksomhet. MOE tilstreber at innholdet på vår hjemmeside skal være så nøyaktig og oppdatert som mulig, men MOE kan ikke garantere at innholdet er fullstendig og korrekt angitt. MOE kan ikke garantere at hjemmesiden er fri for skadelige programmer eller filer. MOE er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap, herunder utilsiktet tap eller tap av bruk som følge av tilgangen til, eller bruk av MOEs hjemmeside eller andre nettsteder som er linket til.

Personvern

MOE prioriterer å beskytte dine personlige opplysninger, og vi ønsker å være åpne om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor utarbeidet følgende retningslinjer for hvordan dine personopplysninger blir behandlet og beskyttet samt hvilke rettigheter du har i denne forbindelse.

Rettsgrunnlaget for MOEs behandling av dine personopplysninger følger EUs personvernlov og databeskyttelsesloven, som begge trådte i kraft 25.mai 2018. Nærvær policy er tilsvarende gjeldende fra denne datoen, men MOE forbeholder seg retten til å endre denne policyen for å kunne gjenspeile gjeldende praksis innen datapolicy.

Når du bruker hjemmesiden vår blir også informasjon om din adferd samlet. Dette skjer blant annet ved bruk av cookies.

Du kan lese mer om MOEs cookiepolitikk her.

Hva er personopplysninger?
Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan tilskrives en fysisk person. Denne informasjonen kan for eksempel være navn, e-post, posisjon eller adresse.

Når registrerer og bruker MOE dine personopplysninger?
MOE registrerer og bruker dine personopplysninger når du sender en e-post til MOE eller til en ansatt i MOE.

Hvilke av dine personopplysninger registrerer og bruker MOE?
Vi bruker din e-postadresse og annen personlig informasjon som du selv oppgir i din henvendelse til MOE.

Hva bruker vi opplysningene til?
Vi bruker kun dine personlige opplysninger til å sende informasjon du har bedt om, eller behandle relevant informasjon i henhold til forespørselen.

Videregivelse av opplysninger
Vi benytter tredjeparter til oppbevaring og behandling av våre data. Disse behandler kun opplysningene på vegne av MOE og kan ikke bruke de til eget formål. Vi bruker kun databehandlere i EU, eller i land som kan gi dine opplysninger tilstrekkelig beskyttelse.

Sikkerhet og oppbevaring av personopplysninger
Vi har tatt tekniske og organisatoriske tiltak mot at dine opplysninger ved et uhell eller på et ulovlig vis blir slettet, offentliggjort, tapt, svekket eller kommer til uvedkomnes kjennskap, misbrukes eller på en annen måte blir behandlet i strid med loven.

MOE oppbevarer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å kunne behandle din henvendelse.

Jobbsøknader til MOE
Når du sender inn en jobbsøknad til MOE, gjøres dette gjennom en tredjepart. MOE har inngått en databehandlingsavtale med denne tredjeparten og er dermed sikret at søknaden din og dine personlige opplysninger håndteres konfidensielt og i samsvar med lovene.

Lenker til andre nettsteder
På vår hjemmeside er det lenker til andre nettsteder. MOE er ikke ansvarlig for innholdet på andre selskapers nettsteder eller for deres behandling og innsamling av personlig informasjon.

Dine rettigheter og klagemuligheter
Du har rett til å vite hvilken personlig informasjon vi behandler om deg. Du kan dessuten motsette deg bruken av informasjon til enhver tid. Du kan også tilbakekalle ditt samtykke til at opplysninger om deg blir behandlet. Hvis opplysningene som behandles om deg er feil, har du rett til at de korrigeres. Du kan også be om at MOE sletter dine opplysninger, hvis formålet med innhentingen ikke lengre er gjeldende.

Henvendelse kan gjøres til: GDPR@moe.dk. Hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger kan du også kontakte Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på datatilsynet.no. Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.no